ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2022-11-30

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 46KB)
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów na opiekunów prawnych (plik pdf 44KB)
 3. Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego/kuratora (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Broszura informacyjna dot. akcji bezpieczny dom, bezpieczne mieszkanie

2023-01-30
broszura informacyjna dot. akcji Bezpieczny dom, bezpieczne mieszkanie
Ikonka symbolizująca artykuł

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

2023-01-11

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Nazwa procedury

przyznanie refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023

W myśl art.3 pkt.3a ustawy – prawo energetyczne – PALIWA GAZOWE – to gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie świadczenia - refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 do odbiorcy paliw gazowych
 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • faktura dokumentująca dostarczenie paliwa gazowego do wnioskodawcy w okresie wskazanym we wniosku,
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę określoną w pkt 4.

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Miejsce złożenia wniosku

Osobiście:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. W.Witosa 18

55-040 Kobierzyce

Za pośrednictwem poczty polskiej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. W.Witosa 18

55-040 Kobierzyce

W formie elektronicznej, za pośrednictwem:
Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl

UWAGA!
Jako adresata należy wskazać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Dodatkowe informacje

 1. Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny.
 2. Wniosek składa w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
 3. Przysługuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 4. Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.
 5. Termin składania wniosku: do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
 6. Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.
 1.  Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;

b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:

- jednoosobowym nie przekracza 2100 zł
- wieloosobowym
nie przekracza 1500 zł.

 1. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
 2. Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.
 3. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,

od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

 1. Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia:
 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

w przypadku ustalania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku

 • dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,


W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. (plik pdf 749KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Pracownika Socjalnego

2022-11-21

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia, a także wyrazy uznania za zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wyzwania z jakimi się spotykacie każdego dnia.

Życzę, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przynosiło Wam radość i satysfakcję, a także aby Państwo z entuzjazmem podejmowali nowe wyzwania zawodowe.

Z najlepszymi życzeniami
Ludwika Teresa Oszczyk
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Zdjęcie - kwiaty
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania

2022-11-02

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2022, poz. 2226), publikujemy nowe wzory dokumentów.

 

Załączniki:

 1. karta osby przyjętej do zakwaterowania (plik pdf 131KB)
 2. ankieta weryfikacyjna do wniosku o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy (plik docx 16KB)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 4. Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania. (plik pdf 727KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborze o dofinasowanie w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

2022-10-28
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Mając na uwadze zapisy Regulaminu Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2023 Gmina Kobierzyce informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór dla jednostek samorządu terytorialnego o możliwości ubiegania się o środki finansowe pochodzące z Funduszu Solidarnościowego.

Termin składania przez gminy i powiaty wniosków do właściwego wojewody o dofinasowanie zadania w ramach w/w Programu upływa dnia 10.11.2022r.

Link do naboru:

https://bip.duw.pl/bip/programy/fundusz-solidarnosciowy/asystent-osobisty-osoby-niepel/4687,Program-quotAsystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnejquot-edycja-2023.html

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborze o dofinasowanie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

2022-10-28
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Mając na uwadze zapisy Regulaminu Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023 Gmina Kobierzyce informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór dla jednostek samorządu terytorialnego o możliwości  ubiegania się o środki finansowe pochodzące z Funduszu Solidarnościowego.

Termin składania przez gminy i powiaty wniosków do właściwego wojewody o dofinasowanie zadania w ramach w/w Programu upływa dnia 10.11.2022r.

Link do naboru:

https://bip.duw.pl/bip/programy/fundusz-solidarnosciowy/opieka-wytchnieniowa/4693,Program-quotOpieka-wytchnieniowaquot-edycja-2023.html

Ikonka symbolizująca artykuł

Kolejna edycja projektu socjalnego „Radość dziecka ponad wszystko”

2022-09-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach 31 sierpnia br. zrealizował kolejną edycję projektu socjalnego pod nazwą „Radość dziecka ponad wszystko”. W projekcie wzięło udział 30 dzieci wraz z opiekunami z terenu Gminy Kobierzyce. Wśród uczestników były również dzieci pochodzące z Ukrainy. Projekt socjalny udało się zrealizować dzięki przychylności i hojności Loopy's World i Pizzy Hut w Bielanach Wrocławskich. Koniec wakacji dzieci spędziły na beztroskiej zabawie, w pełnym atrakcji Centrum Rozrywki. Po szaleństwach w gąszczu tuneli, zjeżdżalni i trampolin, najmłodsi i ich opiekunowi mogli odpocząć przy kilkunastu talerzach dużej pizzy. Wszyscy byli szczęśliwi i zadowoleni. Nad realizacją projektu socjalnego czuwali pracownicy socjalni  GOPS Kobierzyce: Anna Czerwińska i Mariola Sikora. Wierzymy, że wspólna zabawa przyczyniła się do uśmiechu na twarzach dzieci oraz integracji międzynarodowej.

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk

Zdjęcie z projektu socjalnegoZdjęcie z projektu socjalnegoZdjęcie z projektu socjalnegoZdjęcie z projektu socjalnego
Ikonka symbolizująca artykuł

Psycholog Zespołu Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych organizuje 30.08.2022 roku warsztaty dla uchodźców z Ukrainy min. w Kobierzycach pt: „Praca Twoich marzeń”

2022-08-25

Psycholog Zespołu Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych organizuje 30.08.2022 roku warsztaty dla uchodźców z Ukrainy min. w Kobierzycach pt: „Praca Twoich marzeń”

Co cię czeka?

Warsztat z psychologiem, na którym stworzysz projekt pracy swoich marzeń i określisz konkretne kroki do jego realizacji.

Na warsztacie otrzymasz:

świadomość wartości, którym chcesz poświęcić swoje życie zawodowe,

listę Twoich umiejętności, zdolności i wiedzy, których być może wcześniej nie zauważyłeś, ale które możesz wykorzystywać w swojej pracy,

świadomość swoich mocnych stron,

zrozumienie własnych priorytetów przy wyborze pracy: zespół, wynagrodzenie, specyficzny rodzaj pracy – jak ważna jest każda z tych kwestii właśnie dla Ciebie!

 • Jak zostać uczestnikiem? Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod adresem: ukraina.wsparcie@pzp.edu.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 • Cena? - za darmo!
 • Czas trwania? - około 4 (cztery) godziny 10.00 – 14.00
 • Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Witosa 18
 • Na kogo czekamy? - obywatele Ukrainy. Warsztat zainteresuje przede wszystkim osoby, które chcą zmienić swój zawód, rodzaj działalności lub karierę, lepiej zrozumieć siebie i swoje skłonności lub po prostu prowadzić bardziej świadome życie zawodowe.
 • Kto prowadzi? - psycholog Wiktoria Raczyńska.
 • Dodatkowa informacje tel.: + 48 663 440 886 

Психолог Групи педагогічно-психологічних клінік організовує 30 серпня 2022 року семінари для біженців з України, в т.ч.  у Кобержицях під назвою: «Твір вашої мрії»

Психологічний майстер-клас «Робота Твоєї мрії»

Що на тебе чекає?

Майстер-клас з психологом, на якому створиш проект роботи Твоєї мрії та визначиш конкретні кроки для втілення його в життя.

На майстер-класі отримаєш:

свідомість цінностей, яким хочеш присвятити своє професійне життя,

перелік своїх умінь, навичок та знань, яких, можливо, раніше не помічав, але які зможеш використовувати в роботі,

свідомість своїх міцних сторін,

розуміння своїх власних пріоритетів щодо вибору роботи: колектив, зарплата, конкретний вид роботи - наскільки кожне з цих питань важливе саме для Тебе!

 • Як стати учасником? Необхідна попередня реєстрація за адресoю: ukraina.wsparcie@pzp.edu.pl.
 • Кількість місць обмежена.
 • Ціна? - безкоштовно!
 • Тривалість? - орієнтовно 4 (чотири) години! Години: 10:00-14:00
 • Місце: Комунальний Центр Соціального Забезпечення, вул. Вітоса 18
 • Кого ми чекаємо? - громадян України. МК буде цікавим насамперед для осіб, які хочуть змінити рід зайнятості, професію чи напрямок кар’єри, краще зрозуміти себе та свої схильності або просто більш свідомо вести своє професійне життя.
 • Хто проводить? - психолог Вікторія Рачинська.
 • Додаткова інформація за тел: +48 663 440 886
Ikonka symbolizująca artykuł

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 W Świadczeniach Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym

2022-08-09

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023
w Świadczeniach Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że od dnia 1 lipca 2022 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023, trwający od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.

oraz
od dnia 1 lipca 2022 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023, trwający od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami można składać:

online od 1 lipca 2022 r. w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia.

tradycyjnie od 1 sierpnia 2022 r. (w formie papierowej) bezpośrednio w GOPS Kobierzyce lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej www.gops.kobierzyce.pl lub w siedzibie GOPS Kobierzyce.

Więcej informacji, na temat wymaganych dokumentów, można uzyskać pod nr telefonu:

Świadczenia Rodzinne 71/36-98-014, 71/36-98-015

Fundusz Alimentacyjny 71/36-98-012.

WAŻNE!
w przypadku świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2021 roku.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2021 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców, z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2021 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2021 lub 2022 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2022 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie za marzec z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Karolina Kafka
Kierownik Działu
ŚR, ŚW i FA

Ikonka symbolizująca artykuł

Wypłata świadczenia 40 zł na utrzymanie uchodźców nie kończy się 30 czerwca br.

2022-07-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, iż zgodnie z art 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), "każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach". Tym samym, podstawowy okres, za jaki możliwa jest wypłata świadczenia to 120 dni liczone od dnia przyjazdu obywatela Ukrainy do Polski w okresie nie wcześniejszym niż od 24.02.2022 r. Ustawodawca przewidział jednak możliwość przedłużenia tego okresu. Przypadki, w których jest to możliwe wskazane zostały w 4 § ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 4.05.2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. poz. 1020 ze zm.) w brzmieniu od 25.06.2022 r. Przepis ten stanowi, że "Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy". W ust. 2 wskazano ponadto, że "świadczenie, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 2 - przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

2) pkt 4 - przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

3) pkt 5 - przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

4) pkt 6 - przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego".

Tym samym, jedyna możliwość wypłacania świadczenia za okres dłuższy niż 120 dni licząc od dnia przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy jest w sytuacji, gdy spełnia on jeden z wyżej zacytowanych przypadków - przepis rozporządzenia jednoznacznie stanowi bowiem, że "gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia", a nie, że "gmina przedłuża".

Ponadto informujemy, że w art. 13  ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzono ograniczenie terminu składania wniosków. Brzmienie zmian:

„Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem”

„Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa  w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania”

   

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.                                                        

Katarzyna Olszewska

Załączniki:

 1. wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (plik doc 76KB)
 2. załącznik do wniosku - karta osoby przyjętej do zakwaterowania (plik doc 82KB)
 3. ankieta weryfikacyjna do wniosku o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy (plik docx 16KB)
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 17KB)
 5. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (plik pdf 736KB)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. (plik pdf 168KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wizyta Studyjna w Dziennym Domu Pomocy Senior Plus w Tyńcu Małym.

2022-07-01

Na zaproszenie Dyrektor GOPS w Kobierzycach w dniu 28 czerwca 2022r. mieliśmy zaszczyt gościć kierowników/dyrektorów Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy z Powiatu Wrocławskiego w Ośrodku Wsparcia Dziennym Domu Pomocy Senior Plus w Tyńcu Małym. Wizyta miała na celu zapoznanie się z etapami powstawania DDP oraz funkcjonowaniem placówki wsparcia oraz aspektem finansowania jej działalności. W trakcie wizyty staraliśmy się gościom pokazać sposób działania obiektu oraz możliwości pracy placówki. Goście zainteresowani byli również odpłatnością za pobyt uczestników, organizacją dowozu oraz wyżywieniem. Dom Wsparcia dla seniorów to miejsce, centrum aktywności lokalnej, którego od dawna oczekiwali władze gminne, mieszkańcy a szczególnie seniorzy z Gminy Kobierzyce. Goście mogli zapoznać się również z zajęciami prowadzonymi w DDP, w tym rehabilitacją ruchową. Rozmawiano z uczestnikami, ich opiekunami, terapeutami. Po części oficjalnej przedstawiciele spotkania wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami, które realizują w swoich gminach. Poruszano tematy m.in. programów: ” Korpus Seniora”, „Opieka Wytchnieniowa” czy „ Pomoc Asystenta Osoby Niepełnosprawnej”

Na zakończenie spotkania goście stwierdzili, że inicjatywa utworzenia i funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Senior + jest bardzo wartościowa i warta naśladowania w innych gminach.

Dyrektor GOPS

Ludwika Teresa Oszczyk

 

wizyta studyjnawizyta studyjnawizyta studyjna
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważna Informacja dla obywateli Ukrainy / ВАЖЛИВО

2022-06-30

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, iż jeszcze tylko do 30 czerwca 2022r. obywatele Ukrainy będący uchodźcami wojennymi będą mogli korzystać z nieodpłatnych przejazdów komunikacją gminy Kobierzyce.

Od 1 lipca 2022r. uprawnienia do ulg oraz do bezpłatnych przewozów będą weryfikowane w oparciu o obowiązującą taryfę opłat. Bezpłatne przejazdy zachowają m.in.:

• dzieci do ukończenia 7 roku życia;

• osoby które ukończyły 70 lat (na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek);

• uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej.

Тільки до 30 червня 2022 року. громадяни України, які є біженцями від війни, зможуть безкоштовно проїздити автобусами ґміни Кобежице.

З 1 липня 2022 року право на знижки та безкоштовний транспорт буде перевірено на основі діючого тарифу.

Безкоштовний проїзд буде збережено, серед іншого:

• діти до 7 років;

• особи старше 70 років (на підставі документа, що підтверджує вік);

• учням початкових, середніх та післягімназійних шкіл - не довше ніж до 24 року - на підставі шкільного квитка. ВАЖЛИВО

Załączniki:

 1. Ważna informacja dla Obywateli Ukrainy (plik pdf 363KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie usług transportowych na rzecz uczestników DDP z terenu Gminy Kobierzyce do DDP w Tyńcu Małym oraz do miejsc zamieszkania.

2022-06-10

Szczegóły dostępne na:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a85f5597-ae9e-4646-8567-63de8df9a50e

Ikonka symbolizująca artykuł

„Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

2022-05-26

Zapraszamy do zapoznania się z kampanią „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” oracowaną przez MSWiA oraz Straż Graniczną.

wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

wersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

polska wersja strony MSWiA  https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

angielska wersja strony MSWiA  https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom oraz inne WAŻNE ZMIANY !!!

2022-05-03

Opublikowana nowelizacja rozporządzenia nakłada na podmioty, które składają wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie, obowiązek wpisania numerów PESEL obywateli Ukrainy. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane. Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za okres 120 dni od dnia przybycia Obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne obowiązują od 30 kwietnia 2022 r.

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom wypłacane jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ustawa gwarantuje wypłatę 40 zł na osobę za każdy dzień zakwaterowania. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaPobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymiPobierz

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (plik doc 76KB)
 2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - karta osoby przyjętej do zakwaterowania (plik doc 85KB)
 3. Ankieta weryfikacyjna (plik docx 16KB)
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 18KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy - WAŻNE ZMIANY !!!

2022-04-25

W piątek, 15 kwietnia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw zgodnie z którą zmieniło się brzmienie art. 13  ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) na:

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.”

Ikonka symbolizująca artykuł

BEZPŁATNA NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCHODZCÓW Z UKRAINY/БЕЗКОШТОВНА ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

2022-04-12

БЕЗКОШТОВНА ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

 

 

Запрошуємо на безкоштовні уроки польської мови до Кобежицького центру культури, ul. Ludowa 7, 55-040, Kobierzyce, з кваліфікованим викладачем.

Заняття в малих групах проводитимуться по вівторках та четвергах:

– перша група о 7:45

– друга група о 8:50

Початок занять 19 квітня.

За додатковою інформацією зацікавлених осіб просимо звертатися до нас за телефоном: 504 319 591

 

 

 

 

BEZPŁATNA NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCHODZCÓW Z UKRAINY

 

 

Zapraszamy na bezpłatne lekcje języka polskiego do Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040, Kobierzyce

Zajęcia w małych grupach z wykwalifikowanym lektorem, będą odbywały się we wtorki i czwartki:

– pierwsza grupa godz 7:45

– druga grupa godz 8:50

Zajęcia rozpoczynają się 19 kwietnia

Wszelkie informacje oraz chętne osoby proszone są o kontakt pod nr tel : 504 319 591

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany Godzin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

2022-04-06

Zmiany Godzin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Od dnia 19 kwietnia 2022 roku godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ulegają zmianie, w sposób następujący:

1) poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30 

2) środa w godzinach 7:30 – 16:30 

3) piątek w godzinach 7:30 – 14:30

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021

2022-04-01
pomoc-zywnosciowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we wpółpracy z Fundacją im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu, ul. Rogowaska 117 D  realizuje Program Operacyjny POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014-2020 (POPŻ) - Podprogram 2021, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Załączniki:

 1. Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 - szczegóły (plik pdf 71KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wzór wniosku o przyznanie posiłku dla obywateli Ukrainy objętych specustawą.

2022-03-30

Poniższy wniosek po wypełnieniu należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzycach.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o przyznanie posiłku w szkole dla obywateli Ukrainy objętych specustawą (plik odt 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wzór wniosku o przyznanie całodziennego wyżywienia w przedszkolu dla obywateki Ukrainy objętych specustawą

2022-03-30

Poniższy wniosek po wypełnieniu należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzycach.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o przyznanie całodziennego wyżywienia w przedszkolu dla obywateki Ukrainy objętych specustawą (plik odt 34KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w dniach 26-27 marca 2022 r. w godzinach 9:00 – 15:00 Weekend dla Ukrainy

2022-03-25

Załączniki:

 1. (plik pdf 723KB)
 2. (plik pdf 413KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

300 zł jednorazowe świadczenie:

2022-03-23

dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie specustawy z dnia 12 marca 2022 r. poz 583.

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3 (wniosek składają rodzice lub opiekun tymczasowy ustanowiony postanowieniem sądu)

Czytaj całość artykułu "300 zł jednorazowe świadczenie:"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (plik odt 38KB)
 2. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (plik docx 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Одноразова допомога 300 злотих:

2022-03-23

для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави на підставі спеціального акту від 12 березня 2022 р., п. 583.

Особи, які мають право на отримання:

 1. Громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 2. Громадянин України з Картою поляка, який разом із найближчою родиною прибув на територію Республіки Польща внаслідок цих бойових дій,
 3. Подружжя громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 4. Діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 і 3 (заява подається батьками або тимчасовим опікуном, встановленим рішенням суду)

Czytaj całość artykułu "Одноразова допомога 300 злотих:"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (plik odt 38KB)
 2. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (plik docx 30KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżury Fotografa

2022-03-22

Informujemy, że Gmina Kobierzyce umożliwia obywatelom Ukrainy NIEODPŁATNE wykonanie zdjęć niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL. Z ulgi tej mogą skorzystać  wyłącznie uchodźcy wojenni, którzy przybyli w okresie od 24 lutego 2022r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Warunkiem wyrobienia bezpłatnych zdjęć jest okazanie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, jak również podanie adresu obecnego zakwaterowania zarówno przejściowego lub trwałego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do następujących punktów:


Domasław ul. Wrocławska 24 - punkt stacjonarny

poniedziałek - piątek

10.00 - 18.00

Domasław ul. Wrocławska 24 - punkt stacjonarny

sobota

10.00 - 14.00

Krzyżowice ul. Główna 18a - świetlica wiejska

25.03.2022

19.00 - 20.30

Tyniec nad Ślęzą ul. Sportowa 1 - świetlica wiejska

28.03.2022

19.00 - 20.30

Jaszowice ul. Sportowa 4 - świetlica wiejska

29.03.2022

19.00 - 20.30

Wierzbice ul. Tarnopolska 15 - świetlica wiejska

30.03.2022

19.00 - 20.30

Cieszyce ul. Kasztanowa 29 - świetlica wiejska

31.03.2022

19.00 - 20.30

Małuszów ul. Sportowa 5 - świetlica wiejska

01.04.2022

19.00 - 20.30

Kobierzyce Al. Pałacowa 1 - Urząd Gminy

03.04.2022

10.00 - 18.00

Ikonka symbolizująca artykuł

Години чергування

2022-03-22

Повідомляємо, що Гміна Кобєжице дозволяє громадянам України БЕЗКОШТОВНО робити фото, необхідні для подання заявки на номер PESEL. Ця пільга доступна лише біженцям з війни, які прибули в період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з території України у зв'язку з воєнними діями, які там ведуться.

Умовою для безкоштовної фотозйомки є пред'явлення документа, що підтверджує громадянство, а також адресу поточного житла, як тимчасового, так і постійного.

Охочих запрошуємо до таких пунктів:


Домослав вул. Вроцлавська 24 — стаціонарний пункт

понеділок - п'ятниця

10.00 - 18.00

Домослав вул. Вроцлавська 24 — стаціонарний пункт

субота

10.00 - 14.00

Кшижовіце вул. Глувна 18а — сільська світлиця

25.03.2022

19.00 - 20.30

Тинець-над-Сьлензою вул. Спортова 1 — сільська світлиця

28.03.2022

19.00 - 20.30

Яшовіце вул. Спортова 4 — сільська світлиця

29.03.2022

19.00 - 20.30

Вежбіце вул. Тарнопольська 15 — сільська світлиця

30.03.2022

19.00 - 20.30

Чешице вул. Каштанова 29 — сільська світлиця

31.03.2022

19.00 - 20.30

Малушув вул. Спортова 5 — сільська світлиця

01.04.2022

19.00 - 20.30

Кобєжице Ал. Палацова 1 — Гміна

03.04.2022

10.00 - 18.00

Ikonka symbolizująca artykuł

WSPARCIE PRAWNE DLA OSÓB UCIEKAJĄCYCH Z UKRAINY

2022-03-17

Załączniki:

 1. (plik pdf 839KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie dla uczniów z doświadczeniem traumy wojennej i przymusowej migracji. Підтримка учнів з досвідом військової травми та вимушеної міграції

2022-03-17

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu uruchamia od 14 marca 2022 r. bezpośrednie wsparcie  dedykowane uczniom – uchodźcom z Ukrainy – oraz pracującej z tymi uczniami kadrze szkół i przedszkoli z terenu działania naszej poradni (szkoły i przedszkola z gmin Powiatu Wrocławskiego).

Formy wsparcia:

Dla uczniów i dzieci ukraińskojęzycznych, rosyjskojęzycznych i ich rodzin – bezpośrednie wsparcie terapeutyczne w języku ukraińskim i rosyjskim, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 532.202.392 w każdą środę w godzinach 13:00 – 18:00. Podany numer jest dedykowany wyłącznie potrzebom tego wsparcia, prosimy nie dzwonić w innych sprawach i nie blokować linii. Rozmowa będzie prowadzona w języku ukraińskim lub rosyjskim.

Dla kadry szkół i przedszkoli – konsultacje indywidualne i szkolenia kadry pedagogicznej w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą wojny i przymusowej migracji – kontakt mailowy pod adresem: ukraina.wsparcie@pzp.edu.pl

 

З 14 березня 2022 року Окружний психолого-педагогічний консультативний центр у Вроцлаві розпочинає підтримку учнів-біженців з України, їх батьків та працівників шкіл і дитсадків, які працюють з такими учнями у Вроцлваському повіті.

Форми підтримки:

Для україномовних та російськомовних учнів, дітей та їхніх сімей – безпосередня терапевтична підтримка українською та російською мовами за попередньою домовленістю за телефоном 532-202-392 щосереди з 13:00 до 18:00. Наведений номер призначений лише для потреб цієї підтримки, не дзвоніть з інших питань та не блокуйте лінію! Терапевтична підтримка надається українською або російською мовами.

Для працівників шкіл та дитсадків – індивідуальні консультації та супровід педагогічного колективу в роботі з дітьми, які постраждали від травм війни та вимушеної міграції – звертатися електронною поштою за адресою: ukraina.wsparcie@pzp.edu.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Punkt Zbierania i Wydawania Pomocy Rzeczowej

2022-03-17

 

Gmina Kobierzyce we współpracy z Wojewodą Dolnośląskim organizuje pomoc rzeczową dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Gminny Punkt Zbierania i Wydawania Pomocy Rzeczowej/Darów w świetlicy wiejskiej w Tyńcu Mały przy ul. Świdnickiej 6 jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. oraz w sobotę i niedzielę w godz. 10.00 – 17.00. Po godzinach pracy punktu prosimy o kontakt pod następującymi nr tel. 607-437-177 - Jarosław Komorowski oraz 665-965 411 - Ryszard Kądziela. Prosimy o przekazywanie następujących produktów:

a) Odzież termiczna i okrycia:

 • koce zwykłe i termiczne, 
 • śpiwory, 
 • łózka polowe z materacami, 
 • płaszcze przeciwdeszczowe.

b) Środki higieny i czystości (wyłącznie):

 • płyny do kąpieli, 
 • pasty do zębów, 
 • szczoteczki do zębów, 
 • proszki i płyny do prania, 
 • środki utrzymania czystości, 
 • bielizna damska, 
 • podpaski, 
 • pampersy, 
 • pieluchy dla dorosłych, 
 • ręczniki (w tym z mikrofibry), 
 • worki na śmieci, 
 • środki dezynfekujące, 
 • maski filtrujące lub jednorazowe.

c) Żywność (wyłącznie):

 •  żywność do szybkiego przygotowania (instant), 
 • konserwy.

d) Środki medyczne (wyłącznie):

 • witaminy, 
 • środki przeciwbólowe, 
 • przeciwgorączkowe, 
 • leki na kaszel i przeziębienie, 
 • zestawy pierwszej pomocy (opatrunki, apteczki).

e) Inne:

 • oświetlenia (w tym latarki), 
 • duża ilość baterii i power banków, 
 • zapałki, 
 • świece.
Ikonka symbolizująca artykuł

Przedłużenie pracy zdalnej punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej/Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

2022-02-24

Szanowni Państwo,

informujemy o przedłużeniu pracy zdalnej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego
na okres od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.
Porady udzielane są telefonicznie lub e-mailowo po wcześniejszym zapisaniu.

tel. 71 722 17 05, 71 722 20 78, 71 722 20 71
e-mail: npp@powiatwroclawski.pl

darmowa pomoc prawna plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

2022-02-23
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Kobierzyce przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybranym przez uczestnika miejsca;
 3. Załatwianiu spraw urzędowych;
 4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Czytaj całość artykułu "RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej""

Ikonka symbolizująca artykuł

RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Opieka wytchnieniowa"

2022-02-23
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Kobierzyce przystąpiła do Projektu Opieka Wytchnieniowa  w miejscu zamieszkania osób  z niepełnosprawnością, realizowanego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 - pobyt dzienny.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?

 1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce;
 2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością:
 • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;

Czytaj całość artykułu "RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Opieka wytchnieniowa""

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK OSŁONOWY

2022-02-23
Ikonka symbolizująca artykuł

MOBILNY PUNKT OBSŁUGI W GOPS KOBIERZYCE

2022-02-16
PLAKAT
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie

2022-02-14

Dyrektor i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach składają serdeczne podziekownia dla:

 • Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej Szkolnego Koła Wolontariatu,
 • Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej

"Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa ...
Wtedy proste dziękuję - zawiera wszystko,
co chcemy wyrazić."

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc i życzliwość, podczas realizacji projektu socjalnego "Działajmy razem".

Podziękowanie Szkoła PodstawowaPodziękowanie Rada Rodziców
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram pracy punktów darmowej pomocy prawnej

2022-02-04
Harmonogram pracy punktów darmowej pomocy prawnej

Załączniki:

 1. Harmonogram pracy punktów darmowej pomocy prawnej (plik pdf 1265KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

GMINNY PUNKT PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

2022-01-19

GMINNY PUNKT PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

w Kobierzycach , ul. Witosa 15, I piętro, telefon ( 0-71) 3111328

Załączniki:

 1. Harmonogram na 2022 rok - Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (plik pdf 41KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc psychologiczna w związku z epidemią

2022-01-19

Oferta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach
Pomoc psychologiczna w związku z epidemią korona wirusa

-  wsparcie telefoniczne i online

Trudna sytuacja spowodowana epidemią korona wirusa nie jest obojętna dla naszego samopoczucia. Strach wywołany możliwością zakażenia, lęk o przyszłość, lęk o bliskich, nadchodzący kryzys dla niektórych osób, to stres który zakłóca nam spokój, prawidłowe funkcjonowanie. Często trudno sobie poradzić z tą sytuacją. Potrzebujemy pomocy psychologicznej, ale takiej bez konieczności wychodzenia z domu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie wychodzi z inicjatywą darmowej pomocy psychologicznej dla mieszkańców Gminy Kobierzyce.

Pomoc kierowana jest do:

- osób będących w kryzysie psychicznym,
- osób objętych kwarantanną ,
- osób, które nie mają dostępu do innej pomocy psychologicznej ze względu na epidemię.

Aby nie zarazić siebie i innych warto jest decydować się na porady online zamiast kontaktu osobistego. Dowiedzieć się jak sobie radzić ze stresem i trudną sytuacją podczas epidemii.

Czytaj całość artykułu "Pomoc psychologiczna w związku z epidemią"

Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny „ Zrób prezent pod choinkę - podaruj komuś trochę serca” edycja druga

2022-01-14

Czas świąteczny jest magicznym czasem, bez względu na otaczające nas okoliczności. Te w grudniu ubiegłego roku były wyjątkowe. Nadal byliśmy zmuszeni do wielu poświęceń z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Pandemia nie przeszkodziła jednak społeczności lokalnej okazać serca tym, którzy w okresie świątecznym najbardziej tego potrzebują. Jedna z rodzin objęta wsparciem tut. Ośrodka,  dzięki indywidualnemu wsparciu sponsora, otrzymała bony towarowe do sklepu Auchan, odzież i zabawki dla dzieci. Wszystkim zaangażowanym  bardzo dziękujemy. Nad realizacją, projektu socjalnego „Zrób prezent pod choinkę - podaruj komuś trochę serca” czuwał pracownik socjalny i asystent rodziny.

Mariola Sikora

Załączniki:

 1. Skan BONU (plik pdf 147KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny „Amazon dzieciom”

2022-01-14

W grudniu najpopularniejszą osobą na ziemi jest Mikołaj. W 2021 roku przekazał dla dzieci i młodzieży paczki ze słodyczami i upominkiem w postaci karty podarunkowej. Dzięki temu wsparciu w okresie przedświątecznym pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach zrealizowali projekt socjalny pod nazwą „AMAZON dzieciom”.  Dzięki hojności sponsora - firmy Amazon przekazano 70 paczek świątecznych dzieciom z 31 rodzin objętych wsparciem GOPS. Tym samych udało się sprawić dodatkową radość dzieciom, podczas trudnego okresu pandemii. Elfami przy realizacji projektu byli Wójt Ryszard Pacholik oraz Sekretarz Maria Wilk.

Izabela Tylewska-Smuda

Zdjęciezdjęciezdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram pracy punktów darmowej pomocy prawnej w roku 2022

2022-01-04
Harmonogram pracy punktów darmowej pomocy prawnej w roku 2022

Załączniki:

 1. Harmonogram pracy punktów darmowej pomocy prawnej w roku 2022 (plik pdf 1272KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Od stycznia nowe świadczenie – dodatek osłonowy

2022-01-04

Od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetyczny. W Gminie Kobierzyce wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmować i rozpatrywać  Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Czytaj całość artykułu "Od stycznia nowe świadczenie – dodatek osłonowy"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (plik pdf 465KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OD STYCZNIA 2022 r.

2021-12-31

 Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), niezależnie od okresu na jaki będą składane, należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach nie będzie przyjmował i rozpatrywał wniosków o te świadczenie.

Ważną informacją jest to, że wypłata przyznanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie kontynuowana przez GOPS Kobierzyce do końca okresu na jaki zostało przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. Natomiast wnioski o kontynuację tego świadczenia będzie można składać już od 1 lutego 2022 r., ale już bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeniosła rozpatrywanie wniosków o 500+ oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo od nowego roku będą przyjmowane wnioski złożone wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Więcej informacji na temat składania wniosków do ZUS

 

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk

Ikonka symbolizująca artykuł

Szukamy RODZIN WSPIERAJĄCYCH

2021-12-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi. Szczegóły w załączeniu!

Załączniki:

 1. Ogłoszenie SZUKAMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH (plik pdf 256KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2021-12-16

Szanowni Państwo
informuję, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, z uwagi na dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 stycznia 2022 r., dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozostaje w tym dniu nieczynny.

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2021-11-22

Szanowni Państwo
informuję, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, z uwagi na dzień świąteczny przypadający w sobotę 25 grudnia 2021r., dzień 24 grudnia 2021 r.  (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk

Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Pracownika Socjalnego 21 Listopada

2021-11-19
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na Stanowisko: Pracownik Socjalny

2021-11-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach poszukuje pracownika socjalnego zgodnie z wykształceniem na podstawie art. 116 ustawy o pomocy społecznej.

Dyrektor GOPS

Ludwika Teresa Oszczyk

Ikonka symbolizująca artykuł

UNIEWAŻNIENIE NABORU

2021-11-03

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - ZASTĘPCY DYREKTORA

Załączniki:

 1. Unieważnienie naboru (plik pdf 32KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMATOR ZIMA 2021/2022

2021-10-26

Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w mieście Wrocław oraz w powiecie wrocławskim.

Załączniki:

 1. INFORMATOR ZIMA 2021/2022 (plik pdf 87KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2021-10-18

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach OGŁASZA NABÓR na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - zastępcy dyrektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 225KB)
 2. ZARZĄDZENIE NR 14 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach z dnia 18 października 2021 r. (plik pdf 44KB)
 3. Klauzula informacyjna dla kandydata (plik pdf 100KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny
Link do informacji o dodatku osłonowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności